Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens

Bij Porta da Vida hechten wij als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van bezoekers van organisatie en website zo goed mogelijk te beschermen. Dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u onze site bezoekt en ons contactformulier invult of op de hoogte gehouden wilt worden van informatie van Porta da Vida, verwerken we uw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande informatie.

Privacy

Wanneer u onze site bezoekt en ons contactformulier invult of op de hoogte gehouden wilt worden van informatie van Porta da Vida gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen.

Wat en waarom?

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken uw gegevens zodat we aan uw verzoek voor het verstrekken van informatie kunnen voldoen of om met u in contact te komen. We verwerken niet méér gegevens dan nodig is om goede diensten aan u te kunnen verlenen. Ook verwerken we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We geven uw gegevens niet aan derden door tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

U mag uw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op onder andere om ons ervan te verzekeren dat u inderdaad een verzoek voor uw eigen gegevens heeft ingediend. Het verwijderen van gegevens kunnen wij weigeren, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren. Porta da Vida zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, het verzoek uitvoeren.

Recht op bezwaar

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen wij aan het bezwaar geen gehoor geven.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Porta da Vida neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Porta da Vida. Porta da Vida heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Contact

Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We gaan dan samen met u aan de slag om dit op te lossen. Ook als u vindt dat wij ten onrechte geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het stopzetten van de verwerking, neemt u dan contact op met contact@portadavida.nl

Bij Porta da Vida hechten we grote waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met persoonsgegevens. We ontvangen, gebruiken, bewaren, ofwel verwerken, diverse persoonsgegevens om kwalitatief goede zorg en dienstverlening te kunnen bieden aan al onze deelnemers. In deze privacyverklaring staat uitgelegd wat dat voor jou betekent.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die ervoor zorgt dat je herkenbaar of vindbaar bent, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Gegevens over bijvoorbeeld je gezondheid noemen we bijzondere persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken ‘gewone’ persoonsgegevens zoals die hierboven staan. Daarnaast verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over je gezondheid. Wij krijgen ook persoonsgegevens van de organisaties waar het geld voor de zorg die wij verlenen vandaan komt, zoals gemeenten en het zorgkantoor. Deze gegevens gebruiken we ook en tot slot maken wij zelf een aantal nieuwe gegevens over je aan, zoals een begeleidingsplan en rapportages van gesprekken.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens en wanneer?

Porta da Vida verwerkt persoonsgegevens omdat wij die nodig hebben om kwalitatief goede zorg aan je te bieden. Wij doen dat omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die we hebben afgesloten met elkaar of met de gemeente of het zorgkantoor. Wij gebruiken de gegevens in ons digitaal cliëntendossier, begeleidingsplannen, gespreksverslagen en bij administratieve zaken, zoals facturering. Dat geldt voor de ‘gewone’ persoonsgegevens en voor de ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Deze laatste verwerken wij in het kader van (gezondheids)zorg. Dat doen wij vanuit diverse wetten, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Met wie delen wij gegevens?

Binnen Porta da Vida zijn je persoonsgegevens zichtbaar voor de betrokken medewerkers. Wij hebben met al onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners afgesproken, dat zij de gegevens alleen gebruiken wanneer nodig, en veilig met je gegevens omgaan. Uiteraard heeft iedereen ook geheimhoudingsplicht. Buiten Porta da Vida delen wij de gegevens met de organisaties waar de opdracht vandaan komt, zoals bijvoorbeeld de gemeente en/of organisaties die van belang zijn voor het mede organiseren van een kwalitatief goede zorg. Dat kunnen samenwerkingspartners zijn die ook begeleiding aan je geven of bijvoorbeeld een behandelaar waar afstemming mee plaats vindt.

Gegevens worden alleen gedeeld NA een uitdrukkelijke toestemming van u

Gegevens worden niet buiten de Europese Unie gedeeld.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Rechten en vragen

Porta da Vida erkent alle rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van jouw persoonsgegevens kun je bepaalde dingen aan ons vragen. Zo kun je:

  • Om inzage vragen van je persoonsgegevens, zoals je dossier;
  • Als gegevens niet correct zijn ons vragen die te veranderen of gegevens te wissen
  • Ons vragen je gegevens naar een andere organisatie door te sturen

Als je het ergens niet mee eens bent, kun je daarover met ons in gesprek gaan, bezwaar indienen of een klacht indienen. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als er onzorgvuldig met je persoonsgegevens is omgegaan. Ons uitgangspunt is binnen onze organisatie en in de samenwerking met anderen zo veilig mogelijk met persoonsgegevens om te gaan.

Ons privacy beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. Je kunt het ook vinden op onze website. Daarbij blijft Porta da Vida zorgdragen voor passende beveiliging van persoonsgegevens.